Skúšky základného výcviku

Skúšky základného výcviku jazdca

Hlavný organizátor: SJF východoslovenská oblasť

Spoluorganizátor: Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach

Termín konania skúšok : 15.04.2018 (nedeľa)

Miesto konania : Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9, Košice

Rozhodcovia : Janka Rindošová, Bibiana Zacharová, Jozef Cigánek

Časový harmonogram skúšok:

09:00 – 10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny

10:00 – 12:00 hod. praktická časť

13:00 – 14:00 hod. teoretická časť formou testu

14:30 hod. vyhodnotenie

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.

Poplatky: 30,- €

Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.

Uzávierka prihlášok : 11.04.2018

Kontakt : 0905 644 686

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: info@slavia-kosice.sk

Schválené dňa : 28.3.2018 pp. J. Rindošová, M. Kravec vr