Dobrovoľnícka brigáda – Pozvánka


23. 6. 2018 od 9.00 hod. a 26. 6. 2018 od 13.00 hod.
Po úspešnej dobrovoľníckej akcii 9. 6. 2018, Dobrovoľnícke centrum Košíc v spolupráci s UVLF v Košiciach, Mestské lesy Košice a.s. a Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach organizuje ďalšie dobrovoľnícke brigády zamerané na opravu tribún v Jazdeckom areáli. Aktivity budú zamerané na odstránenie hrdze a vykonanie náterov na oceľových konštrukciách a drevených doskách.

Skúšky základného výcviku

Skúšky základného výcviku jazdca

Hlavný organizátor: SJF východoslovenská oblasť

Spoluorganizátor: Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach

Termín konania skúšok : 15.04.2018 (nedeľa)

Miesto konania : Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9, Košice

Rozhodcovia : Janka Rindošová, Bibiana Zacharová, Jozef Cigánek

Časový harmonogram skúšok:

09:00 – 10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny

10:00 – 12:00 hod. praktická časť

13:00 – 14:00 hod. teoretická časť formou testu

14:30 hod. vyhodnotenie

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.

Poplatky: 30,- €

Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.

Uzávierka prihlášok : 11.04.2018

Kontakt : 0905 644 686

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: info@slavia-kosice.sk

Schválené dňa : 28.3.2018 pp. J. Rindošová, M. Kravec vr

Verejný tréning – II

Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v spolupráci s Východoslovenskou oblasťou SJF Vás pozývajú na

Verejný skokový tréning 2. až 4. 3 2018 v Košiciach – Jazdecký areál UVLF

Poplatok za tréning 10€ /deň / dvojica pre členov SJF s platnou licenciou

20€/deň/dvojica pre účastníkov bez platnej licencie SJF

Východoslovenská oblasť SJF prispieva jazdcom s platnou licenciou formou úhrady nákladov na zabezpečenie skok. materiálu a haly.

Tréneri :

MVDr. Vladimír Hura PhD.,
MVDr. Milan Pribula

Program:
Piatok:  drezúrna príprava jazdcov a koní na športovú sezónu ( prechody, zhromaždenie a uvoľnenie koňa )
Sobota:  práca na kruhu, práca na klusových a cvalových kavaletách
Nedeľa: gymnastické cvičenia z klusu a z cvalu

prihlášky do 28.2.2018 zasielajte na info@slavia-kosice.sk

UPOZORNENIE: Pred vyložením koňa v JA UVLF je potrebné preukázať sa dokladom o vyšetrení koňa na infekčnú anémiu nie starším ako 12.2.2018.