Aktualizačné preškolenie trénerov

Vzdelávacia komisia SJF pozýva trénerov s platnou licenciou SJF na preškolenie (aktualizačný seminár), ktorí sú povinní absolvovať pravidelne ( raz za 4 alebo 2 roky).

Preškolenie sa uskutoční v Košiciach, v priestoroch jazdeckého areálu UVLF Košice, Trieda KVP 9, Košice v dvoch termínoch a to 23. februára a 2. marca. Začiatok oboch je o 10:00. Je potrebné prihlásiť sa mailom na konkrétny termín info@slavia-kosice.sk

Preškolenie je pre zúčastnených trénerov zo zoznamu trénerov SJF bezplatné. Pre ďalších prípadných záujemcov je cena 20€.

Skúšky základného výcviku jazdca

Skúšky základného výcviku jazdca
Hlavný organizátor: SJF Východoslovenská jazdecká oblasť
Spoluorganizátor: Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach
Termín konania skúšok : 29.09.2018 (sobota)
Miesto konania : Jazdecký areál UVLF v Košiciach, Trieda KVP 9, Košice
Rozhodcovia : J. Rindošová , J. Cigánek, V. Cigáneková
Časový harmonogram skúšok:
09:00 – 10: 00 prezentácia, organizačné pokyny
10:00 – 12:00  hod. praktická časť
13:00 -14:00  hod. teoretická časť formou testu
14:30 hod. vyhodnotenie
Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí
absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu
skúšok nedosiahol vek 18 rokov.
Poplatky: 30, – €
Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok zá kladného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.
Uzávierka prihlášok : 27. 09. 2018
Kontakt : 0905 644 686
Prihlášky posielajte na e – mailovú adresu: info@slavia-kosice.sk